Pearlridge Center Chess Meetup - September 2023

1 / 2
September 7, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
2 / 2
September 14, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.