Pearlridge Center Chess Meetup - March 2024

1 / 8
March 7, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
2 / 8
March 7, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
3 / 8
March 7, 2024 - Pearlridge Center chess meetup. Bughouse time!!!
4 / 8
March 21, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
5 / 8
March 21, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
6 / 8
March 21, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
7 / 8
March 28, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.
8 / 8
March 28, 2024 - Pearlridge Center chess meetup.